پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع پرسیدن یک سوال برای آغاز یک گفتگو

مکالمه انگلیسی با موضوع پرسیدن یک سوال برای آغاز یک گفتگو

Asking a question to start a conversation


Asking a question to start a conversation
What’s new?
What’s up?
What time is it?
Do you have the time?
This food is good ,isn’t it?


مطالب دیگر

مکالمه انگلیسی درباره دعوت و ملاقات