پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع عذرخواهی برای دیر کردن

مکالمه انگلیسی با موضوع عذرخواهی برای دیر کردن

Apologizing for being late

Apologizing for being late
I’m sorry I’m late.
Sorry I’m late.
I’m sorry to have kept you waiting.
 Sorry to have kept you waiting.


مطالب دیگر

مکالمه انگلیسی درباره دعوت و ملاقات