پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع دعوت از میهمان برای ماندن برای شام

مکالمه انگلیسی با موضوع دعوت از میهمان برای ماندن برای شام

Inviting a visitor to stay for dinner

Inviting a visitor to stay for dinner
 
Can you stay for dinner?
Can you = Would you, Are you able to, Will you
Can you have dinner with us?
Can you stay and have dinner with us?
Would you care to stay for dinner?


مطالب دیگر

مکالمه انگلیسی درباره دعوت و ملاقات