پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی هنگام رفتن

مکالمه انگلیسی هنگام رفتن

When departing

When departing
Thanks for having me over.
Thank you for a lovely evening(formal)
Thank you for a lovely time.(formal)
 Thank you for having us .
Thank you for inviting us.


مطالب دیگر

مکالمه انگلیسی درباره دعوت و ملاقات