پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع شروع یک گفتگو با صحبت درباره آب و هوا

weather-plain-green

مکالمه انگلیسی با موضوع شروع یک گفتگو با صحبت درباره آب و هوا

Starting a conversation using the topic of weather

مکالمه انگلیسی با موضوع شروع یک گفتگو با صحبت درباره آب و هوا

weather-storm-sky

Starting a conversation using the topic of weather
Nice weather we’re having.
Lousy weather , isn’t it?
Horrible weather we’re having.
Lovely weather for ducks.(sarcastic)
It’s raining again.
Hot enough for you?(ironic)
Cold enough for you?(ironic)
It’s not the heat ;it’s the humidity.(cliché)


مطالب دیگر

مکالمه انگلیسی درباره دعوت و ملاقات