پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع حساسیت و آلرژی تنفسی داشتن

مکالمه انگلیسی با موضوع حساسیت و آلرژی تنفسی داشتن

Allergic problems with the nose and breathing

Allergic problems with the nose and breathing
My allergies are acting up.
My sinuses are acting up.
 My sinuses are bothering me.
 My sinuses are congested.
 My sinuses ache.
My nose is clogged.
My nose is stuffed up.
 My nose is congested.
 I can’t breathe.


مطالب مرتبط

مکالمات سلامتی و بهداشت به زبان انگلیسی

 


مکالمه انگلیسی درباره سلامتی