مکالمه انگلیسی درباره پرسیدن اوضاع از فرد (Asking someone how things are going)

 

مکالمه انگلیسی درباره پرسیدن اوضاع از فرد

Asking someone how things are going

How’re things?
How’re things with you?
How’re things going?
How’s with you?
How’s by you? (slang)
How’s business?
How’s tricks? (slang)
How’s it shakin’? (slang)
How’s everything?
How’s every little thing? (folksy)
How’s everything going?
How’s it going?
How goes it?
How goes it with you?
How are you getting on?
How are you getting along?
How’s the world (been) treating you?