پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع توضیح دهید که شما مراقبت پزشکی دریافت می کنید

مکالمه انگلیسی با موضوع توضیح دهید که شما مراقبت پزشکی دریافت می کنید

Explaining that you are receiving medical care

Explaining that you are receiving medical care
I still have to go back to the doctor for a follow-up.
 I’m still under a doctor’s care.
I’m still seeing a doctor.
 I’m in therapy.
I’m still seeing a therapist.


مطالب مرتبط

مکالمات سلامتی و بهداشت به زبان انگلیسی

 


مکالمه انگلیسی درباره سلامتی