پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع دعوت فردی به گفتگو

مکالمه انگلیسی با موضوع دعوت فردی به گفتگو

Inviting someone to talk

Inviting someone to talk
You got a minute?
Got a minute?
I need to talk.
Can we talk?
Can I talk to you?
May I have a word with you?(formal)
Could I have a word with you (formal)
Let’s talk.
Let’s chew the fat.(slang)
Let’s shoot the breeze.(slang)


مطالعه مطالب بیشتر