پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع بیان اعتماد به کسی

مکالمه انگلیسی با موضوع بیان اعتماد به کسی

Expressing trust in someone

Expressing trust in someone
I have faith in you.
I have the utmost faith in you.
I have complete faith in you.
I trust you completely.
I trust you implicitly.
I have faith in you.
I have confidence in you.


مطالعه مطالب دیگر