داستان انگلیسی باغ گل من با فایل صوتی

داستان انگلیسی باغ گل من با فایل صوتی

باغچه گل من،بیلچه

Download

My Flower Garden
My name is Anne.
I love flowers.
I have a flower garden.

My garden is in front of my house.
My neighbour has a garden too.
My garden has different types of flowers.

I have roses in my garden.
I have tulips in my garden.
I have petunias in my garden.

My garden has different colors.
I plant red flowers.
I plant orange flowers.
I plant blue flowers.
گل های آبی
I plant purple flowers.
گل های ارغوانی
I take care of my garden.
I water my garden every day.
I kill the weeds in my garden.
I kill insects that eat my flowers.
I love my beautiful garden.

 

متن داستان انگلیسی باغ گل من با فایل صوتی درباره زیبایی های باغ و دانه ها .و گل هاو کاشت آن ها و رنگ انواع گل به زبان انگلیسی مثل گل رز و لالهنکته آموزشی
خیلی از اسم ها می توانند به عنوان فعل نیز به کار روند. مثل
water

در جمله بالا

 

کلیک کن

مجازی میشه زبان یادگرفت؟