پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع تایید کنید دارید توجه می کنید

مکالمه انگلیسی با موضوع تایید کنید دارید توجه می کنید

Confirming that you are paying attention

Confirming that you are paying attention
I hear you.
 I heard you.
I’m listening.
I’m still here.
 I’m all ears.


مطالعه مطالب بیشتر