پرش به محتوا

داستان کوتاه انگلیسی اولین ماشین جو

 داستان کوتاه انگلیسی اولین ماشین جو

 داستان کوتاه انگلیسی اولین ماشین جو

درس دهم سطح 1

 داستان کوتاه انگلیسی اولین ماشین جو

Download

Joe First Car

Joe is 18 years old.
Joe works at McDonald’s.
Joe saves all his money.
Joe has $2500.00 in the bank.

He wants to buy a sports car.
Joe starts to look for a new car.
Joe looks in the newspaper.
Joe looks in magazines.
Joe finds a car he likes.
Joe goes to see the car with his dad.

He really likes it.
Joe doesn’t have enough money.
Joe’s dad tells him to keep saving his money.
Joe wants this car a lot.

Joe asks his dad to help him.
Joe and his dad make a deal.
Joe’s dad will lend him the money.
Joe must work hard.

He must pay the money back to his dad.
Joe is very happy.
Joe owns his first car. داستان کوتاه انگلیسی اولین ماشین جو

:نکته آموزشی

بهتر است واحد های پول، وزن و … نیز ترجمه شوند مثلا دلار به تومان برگردانده شود


Money غیر قابل جمع است.


هر گاه Have  و has معنی “داشتن” بدهند فعل اصلی هستند. بنابراین برای منفی کردن و سوالی کردن آنها از do و does استفاده می کنیم.

Joe doesn’t have enough money.

بیشتر زبان آموزان که سطح مقدماتی و مبتدی دارند این جمله را به غلظ

Joe hasn’t enough money.


در زمان حال ساده اگر فاعل ما سوم شخص مفرد باشد (He, she, it)، به فعل مان یک s یا es اضافه می کنیم.

 


فهرست درس های سطح 1


این متن در تاریخ 13 دی 98 توسط مشاور سلام زبان ویرایش شد.