پرش به محتوا

داستان کوتاه انگلیسی تعطیلات تابستان

داستان کوتاه انگلیسی تعطیلات تابستان

 داستان کوتاه انگلیسی تعطیلات تابستان

درس یازدهم سطح 1

Summer Vacation- داستان کوتاه انگلیسی تعطیلات تابستان

Download

Summer Vacation

Today is the last day of school.
It is summer vacation.
Grace is very excited.
This summer will be fun.
Grace is going to visit her Grandparents.

They have a cottage.
The cottage is on Lake Erie.
It is a lot of fun.
Grace is going to swim.

She is going to play board games.
She is going to talk with her grandparents.
Grace is going to have fun.
Grace is going to a summer camp.

She will sleep in a cabin.
She will make lots of new friends.
Grace will learn campfire songs.
Camp will be fun.

Grace is going to Cape Cod with her parents.
We are going for two weeks.
We are going to drive.

Grace will see the ocean.
Cape Cod will be beautiful.
Summer vacation is fun.


داستان کوتاه انگلیسی تعطیلات تابستان
cottage

داستان کوتاه انگلیسی تعطیلات تابستان
board games

داستان کوتاه انگلیسی تعطیلات تابستان
sleep in a cabin

داستان کوتاه انگلیسی تعطیلات تابستان
campfire

داستان کوتاه انگلیسی تعطیلات تابستان

نکات آموزشی

is going to برای بیان آینده بکار می رود و کاربرد و معنی آن شبیه  will  است با این تفاوت که وقتی ما از be going to  استفاده می کنیم، تقریبا از انجام آن کار در آینده مطمئن هستیم.

برای توضیح بیشتر در این زمینه زمان آینده ساده را مطالعه بفرمایید.


فهرست درس های سطح 1


این متن در تاریخ 14 دی 98 توسط مشاور سلام زبان ویرایش شد.