پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع پاسخ یک سیگاری به شکایت یک غیر سیگاری

Smoking-light-cigarette

مکالمه انگلیسی با موضوع پاسخ یک سیگاری به شکایت یک غیر سیگاری

 

A smoker’s response to a nonsmoker’s complaint

مکالمه انگلیسی با موضوع پاسخ یک سیگاری به شکایت یک غیر سیگاری

Smoking-light-cigarette-مکالمه انگلیسی با موضوع پاسخ یک سیگاری به شکایت یک غیر سیگاری

A smoker’s response to a nonsmoker’s complaint
Mind your own business.
Go to a nonsmoking area.
I can’t quit.
I tried quitting.
I have no intention of quitting.
Sorry.