پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی تازه به کسی معرفی شده اید

trade-avenue-visiting

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی تازه به کسی معرفی شده اید

When you have just been introduced to someone

When you have just been introduced to someone

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی تازه به کسی معرفی شده اید

Street-pedestrian-conversation-مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی تازه به کسی معرفی شده اید

Good to meet you.
Nice to meet you.
Nice meeting you.
How nice to meet you. (formal)
How very nice to meet you. (formal)
What a pleasure to meet you. (formal)
It’s a pleasure to have finally met you. (formal)
I am pleased to make your acquaintance*.(formal)
I’m happy to meet you.
I’m glad to meet you.
Glad to meet you.
Charmed. (formal)
A pleasure. (formal)
* acquaintance:  make someone’s acquaintance to meet someone for the first time.


مطالب مرتبط


:آموزش رایگان گرامر انگلیسی