پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی از قبل در فکر مجازات کسی بودید

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی از قبل در فکر مجازات کسی بودید

When punishment is in store for someone

When punishment is in store for someone
You’ll get yours.
You’ll get your due.
You’ll get what’s coming to you.
What goes around comes around. (cliché)
You’ll get your just deserts.