پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع تهدید مقابله به مثل

مکالمه انگلیسی با موضوع تهدید مقابله به مثل

Threatening retaliation

Threatening retaliation
I’ll give you a dose of your own medicine.(cliché’)
I’ll fix your wagon. (cliché)
I dare you.
Go ahead, make my day. (cliche’)