پرش به محتوا

آموزش شماره تلفن به انگلیسی

درس صد و بیست سطح 1

آموزش شماره تلفن به انگلیسی

Phone Number :: Phone Number-آموزش شماره تلفن به انگلیسی

فایل صوتی ندارد

Phone Number

689-7890
454-6935
387-5687
791-6057
449-3562
354-6999
22285-6690
3641-9805
(02)6080-9078
(054)653-5106
(02)773-7600
(518)474-8390
(905)941-3068
(623)934-7566
(364)8880-3388
Mobile phone number
011-9078-8801
018-483-6017
017-6057-6640
010-9960-8870
080-6648-7000