پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع دید خوب

مکالمه انگلیسی با موضوع دید خوب

Concerning good vision

Concerning good vision
I have good eyesight.
I have excellent vision.
I have 20/20vision.
I’ve got a good eye for color.
 I’ve got an eye for composition.


مکالمه انگلیسی درباره حواس پنجگانه