مکالمه انگلیسی با موضوع بپرسید آیا آن شخص به زبان خاصی صحبت می کند

مکالمه انگلیسی با موضوع بپرسید آیا آن شخص به زبان خاصی صحبت می کند

Asking if someone speaks a particular language


Asking if someone speaks a particular language
Do you speak French?
French = Spanish, German. Russian, Italian, Persian, etc.
Do you know any French?
 Do you speak any French?