مکالمه انگلیسی با موضوع پاسخ به تشکر کسی – خودمانی

مکالمه انگلیسی با موضوع پاسخ به تشکر کسی – خودمانی

Acknowledging someone’s thanks-informal


Acknowledging someone’s thanks-informal
It was nothing.
It was no big deal
Don’t mention it.
No problem.
No sweat.(slang)
 Any time.
No trouble.
 No skin off my nose.
 No skin off my teeth.
No skin off my back.