پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع از بچه درخواست کنید از رفتاری دست بکشد

مکالمه انگلیسی با موضوع از بچه درخواست کنید از رفتاری دست بکشد

Asking a child to stop some behavior

Asking a child to stop some behavior
Stop it.
Stop  that.
Settle down.
That’s enough of that!
Simmer down.