پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست گارسون برای ارائه خدمات بیشتر

Chinese-Pasta-lunch

مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست گارسون برای ارائه خدمات بیشتر

A waiter or waitress seeking to be of further service

A waiter or waitress seeking to be of further service

مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست گارسون برای ارائه خدمات بیشتر

Chinese-Pasta-lunch-مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست گارسون برای ارائه خدمات بیشتر

 

More coffee?
Is there anything I can get for you?
Is there anything I can get you?
Is there anything else?
Is there anything else I can get for you this evening? (formal)
Is there anything else I can get for you?
Anything else I can do for you?


مطالب مرتبط

مکالمه درباره رستوران به زبان انگلیسی