مکالمه انگلیسی در مورد ابراز شادمانی از موفقیت کسی

مکالمه انگلیسی در مورد ابراز شادمانی از موفقیت کسی

 

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد ابراز شادمانی از موفقیت کسی ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

1

مکالمه انگلیسی در مورد ابراز شادمانی از موفقیت کسی
A: Did you hear the good news?
B: No, I haven’t.
A: I got a promotion at my job.
B: Did you really?
A: Seriously, I am so excited.
B: Well, congratulations.
A: Thank you.
B: I’m so happy for you.
A: Really?
B: Yes. You really deserved this.
A: You think so?
B: Yes. Good for you.

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

2

مکالمه انگلیسی در مورد ابراز شادمانی از موفقیت کسی
A: Have you heard my good news?
B: You haven’t told me anything yet.
A: I got a promotion at work earlier this week.
B: Is that right?
A: It’s the truth. I am really happy.
B: Congratulations on your promotion.
A: Thank you very much.
B: I am really excited for you.
A: Are you really?
B: I’m serious. You deserved this promotion.
A: Is that what you really think?
B: Yes, I do.

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

3

مکالمه انگلیسی در مورد ابراز شادمانی از موفقیت کسی
A: I haven’t told you what happened yet, have I?
B: I haven’t heard anything.
A: My boss offered me a promotion, and I took it.
B: Are you serious?
A: Yes, I am really excited.
B: That’s great. Congratulations.
A: I appreciate that.
B: You have no idea how happy I am for you.
A: For real?
B: I believe you were the best choice for that promotion. I really do.

 

آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی