The Easter Egg Hunt

تخم مرغ عید پاک


عید پاک
عید پاک 2
عید پاک
تخم مرغ شانسی - تخم مرغ شکلاتی
عید پاک 6
خرگوش عید پاک

Samantha is going to an Easter egg hunt.
Tracey is going to an Easter egg hunt.
The Easter egg hunt is at Sydney’s house.
It is going to be fun.
Sydney’s mom hid chocolate eggs. 
Sydney’s mom hid chocolate bunnies.
Everybody is here. 
Everybody has an Easter basket. 
The Easter egg hunt can start. 
Everybody must close their eyes. 
One, two, three, go! 
Samantha finds an Easter egg. 
The Easter egg is behind a table. 
She puts it in her basket. 
Tracey finds a chocolate Easter bunny. 
It’s under the couch. 
Tracey puts it in her basket. 
Sydney finds a chocolate Easter bunny too. 
It’s in front of the television. 
She puts in her basket. 
Everybody finds lots of chocolate. 
Everybody shares their chocolate. 
Samantha, Tracey, and Sydney love Easter.نکته فرهنگی:
زبان آموز گرامی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان، کلمه Easter به معنای عید پاک و روز بزرگداشت رستاخیز حضرت عیسی مسیح (سلام الله علیه)  است و مسیحیان سراسر جهان هر ساله آن را بزرگ می شمارند و جشن می گیرند و مراسم هایی از روز جمعه تا یکشنبه عید پاک برگزار می کنند.

اما Easter Egg Hunt مراسم جستجوی تخم مرغ های رنگی و شکلاتی است. در واقع Easter eggs تخم مرغ های تزئین شده، تخم مرغ های شکلاتی یا تخم مرغ های پلاستیکی که با شیرینی، شکلات، نقل، آبنبات،آجیل ، تنقلات مختلف، شکلات های ژله ای و راحت والحولقوم پر شده اند هستند و در روز عید پاک استفاده می شوند. این تخم مرغ ها معمولا مخفی می شوند و به بچه ها گفته می شود که Easter Bunny آن ها را برای بچه های خوب مخفی کرده تا در صبح روزعید پاک پیدا کنند.
Easter Bunny هم خرگوش تخیلی است که به اصطلاح برای بچه ها در روز عید پاک شکلات می آورد.

1 thought on “The Easter Egg Hunt

  • نکته فرهنگی:
    زبان آموز گرامی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان، کلمه Easter به معنای عید پاک و روز بزرگداشت رستاخیز حضرت عیسی مسیح (سلام الله علیه)  است و مسیحیان سراسر جهان هر ساله آن را بزرگ می شمارند و جشن می گیرند و مراسم هایی از روز جمعه تا یکشنبه عید پاک برگزار می کنند.
    اما Easter Egg Hunt مراسم جستجوی تخم مرغ های رنگی و شکلاتی است. در واقع Easter eggs تخم مرغ های تزئین شده، تخم مرغ های شکلاتی یا تخم مرغ های پلاستیکی که با شیرینی، شکلات، نقل، آبنبات،آجیل ، تنقلات مختلف، شکلات های ژله ای و راحت والحولقوم پر شده اند هستند و در روز عید پاک استفاده می شوند. این تخم مرغ ها معمولا مخفی می شوند و به بچه ها گفته می شود که Easter Bunny آن ها را برای بچه های خوب مخفی کرده تا در صبح روزعید پاک پیدا کنند.
    Easter Bunny هم خرگوش تخیلی است که به اصطلاح برای بچه ها در روز عید پاک شکلات می آورد.

Comments are closed.