پرش به محتوا

آموزش حیوانات باغ وحش به انگلیسی

giant-pandas-enjoy-zoo

 1 درس صد و بیست و نه سطح

آموزش حیوانات باغ وحش به انگلیسی

Zoo Animals :: Zoo Animals-آموزش حیوانات باغ وحش به انگلیسی

دانلود فایل صوتی

Zoo Animals

Alligator-Zoo Animals

Alligator

Crocodile-Zoo Animals
Crocodile

Gorilla-Zoo Animals
Gorilla

Leopard-Zoo Animals
Leopard

Rhinoceros-Zoo Animals
Rhinoceros

Bear-Zoo Animals
Bear

Elephant-Zoo Animals
Elephant

Hippopotamus-Zoo Animals
Hippopotamus

Lion-Zoo Animals
Lion

Zebra-Zoo Animals
Zebra

Monkey-Zoo Animals
Monkey

Buffalo-Zoo Animals
Buffalo

Giraffe-Zoo Animals
Giraffe

Tiger-Zoo Animals
Tiger

Flamingo-Zoo Animals
Flamingo

Goat-Zoo Animals
Goat

Panda-Zoo Animals
Panda

Kangaroo-Zoo Animals
Kangaroo