پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی می خواهید به کسی تنه نزنید

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی می خواهید به کسی تنه نزنید

When your moving about may bother someone

When your moving about may bother someone
Excuse me.
Pardon me.
Coming  through.
I beg your pardon.
Could I get by, please?
 Watch your feet!