مکالمه انگلیسی درباره وقتی تازه به کسی معرفی شده اید (When you have just been introduced to someone)

مکالمه انگلیسی درباره وقتی تازه به کسی معرفی شده اید

When you have just been introduced to someone

Good to meet you.
Nice to meet you.
Nice meeting you.
How nice to meet you. (formal)
How very nice to meet you. (formal)
What a pleasure to meet you. (formal)
It’s a pleasure to have finally met you. (formal)
I am pleased to make your acquaintance*.(formal)
I’m happy to meet you.
I’m glad to meet you.
Glad to meet you.
Charmed. (formal)
A pleasure. (formal)
* acquaintance:  make someone’s acquaintance to meet someone for the first time.