پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی حس می کنی کسی تو را نمی خواهد

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی حس می کنی کسی تو را نمی خواهد

When you feel you are not wanted

When you feel you are not wanted
Do you want me to go (away)?
Do you want me to leave?
Would you like me to leave?
If you want me to leave, just ask.
If you want me to leave, why don’t you just say so?
I know when I’m not wanted.
I don’t like being here any better than you do.
Am I cramping your style? (informal)


موضوعات دیگر