پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی شما به زبان خاصی صحبت نمی کنید

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی شما به زبان خاصی صحبت نمی کنید

When you do not speak a particular language

When you do not speak a particular language
I’m sorry .I don’t understand.
 I’m sorry. I don’t speak French.
French = Spanish, German, Russian, Italian, etc.
I’m sorry. My French isn’t very good.
I only speak a little French.