مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی شما به زبان خاصی صحبت نمی کنید

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی شما به زبان خاصی صحبت نمی کنید

When you do not speak a particular language

When you do not speak a particular language
I’m sorry .I don’t understand.
 I’m sorry. I don’t speak French.
French = Spanish, German, Russian, Italian, etc.
I’m sorry. My French isn’t very good.
I only speak a little French.