پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی اضافه کاری دارید و بیش از حد کار می کنید

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی اضافه کاری دارید و بیش از حد کار می کنید

When you are overworked and doing too much

When you are overworked and doing too much
I’m burning the candle at both ends. (cliche)
 I scarcely have time to breathe.
 I have no time to call my own.