پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع واکنش شما وقتی کسی شما را اذیت می کند – واکنش گستاخانه 

مکالمه انگلیسی با موضوع واکنش شما وقتی کسی شما را اذیت می کند – واکنش گستاخانه

When someone is harassing you—rude

When someone is harassing you—rude
Nuts to you.(mildly vulagar)
Screw you. (mildly vulgar)
Up yours.(vulgar)
Get lost