پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع واکنش شما وقتی کسی شما را اذیت می کند – واکنش عصبانی و مستقیم

angry-man-direct

مکالمه انگلیسی با موضوع واکنش شما وقتی کسی شما را اذیت می کند – واکنش عصبانی و مستقیم

When someone is harassing you—angry and direct

مکالمه انگلیسی با موضوع واکنش شما وقتی کسی شما را اذیت می کند – واکنش عصبانی و مستقیم

angry-harassing-boy-مکالمه انگلیسی با موضوع واکنش شما وقتی کسی شما را اذیت می کند - واکنش عصبانی و مستقیم

لینک دانلود

Get off my back! (slang)
Lay off, will you! (slang)
Get off my tail! (slang)
Get off my ass! (mildly vulgar)
Get off it! (slang)
Come off it! (slang)