پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی کسی راضی است

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی کسی راضی است

When someone is content

When someone is content
My mind’s at ease.
I’m content.
We’re satisfied.
I’m just going with the flow.
He’s as snug as a bug in a rug.
 I’m at peace. (formal)