پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع واکنش شما وقتی کسی استعدادتان را دست کم می گیرد

مکالمه انگلیسی با موضوع واکنش شما وقتی کسی استعدادتان را دست کم می گیرد

When someone has underestimated your intelligence

When someone has underestimated your intelligence
How dumb do you think I am?(informal)
Do you think I was born yesterday? (informal)
Who do you think you’re kidding? (informal)
Who do you think you’re talking to? (informal)