پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع واکنش شما وقتی کسی کار اشتباهی انجام داده است – با کنایه

مکالمه انگلیسی با موضوع واکنش شما وقتی کسی کار اشتباهی انجام داده است – با کنایه

When someone has done something wrong—sarcastic

When someone has done something wrong—sarcastic
Are you happy (now)?
 Are you satisfied?
 I hope you’re happy.
 I hope you’re satisfied.
Aren’t you proud of yourself?
 I hope you’re proud of yourself.