پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی کسی حرف شما را متوجه نمی شود

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی کسی حرف شما را متوجه نمی شود

When someone does not understand you

When someone does not understand you
That’s not what I meant.
That’s not what I said.
I didn’t mean that.
I didn’t say that.
I said no such thing.
I didn’t mean to give you that impression.
I didn’t mean to imply that.