پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی ساعت درست کار نمی کند

time-urgent-past

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی ساعت درست کار نمی کند

when a timepiece is not accurate

when a timepiece is not  accurate

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی ساعت درست کار نمی کند

time-urgent-past-مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی ساعت درست کار نمی کند

Is this clock right?
I think my watch needs a new battery.
This clock is fast.
This clock is slow.
My watch is running fast.
My watch has been running slow.