پرش به محتوا

آموزش شهرهای کانادا و آمریکا به انگلیسی

 1 درس صد و بیست وسه سطح

آموزش شهرهای کانادا و آمریکا به انگلیسی

U.S.A. and Canadian Cities :: U.S.A. and Canadian Cities-آموزش شهرهای کانادا و آمریکا به انگلیسی

 

دانلود فایل صوتی

U.S.A. and Canadian Cities

Where Did You Grow Up?
I grew up in Atlanta.
Atlanta
Boston
Chicago
Denver
Edmonton
Fort Worth
Green Bay
Houston
Indianapolis
Jacksonville
Kansas city
Los Angeles
Miami
New York city
Ottawa
Portland
Quebec
Richmond
San Francisco
Toronto
Washington, D .C
Youngstown
Vancouver