مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت ده دقیقه بعد از فلان ساعت است

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت ده دقیقه بعد از فلان ساعت است

The time is ten minutes past the hour

 

The time is ten minutes past the hour

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت ده دقیقه بعد از فلان ساعت است

minute-clockface-Hours -مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت ده دقیقه بعد از فلان ساعت است

It’s ten after three.
It’s ten after.
It’s ten minutes after three.
It’s ten past three.
It’s ten past.