پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت ده دقیقه بعد از فلان ساعت است

minute-clockface-Hours

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت ده دقیقه بعد از فلان ساعت است

The time is ten minutes past the hour

 

The time is ten minutes past the hour

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت ده دقیقه بعد از فلان ساعت است

minute-clockface-Hours -مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت ده دقیقه بعد از فلان ساعت است

It’s ten after three.
It’s ten after.
It’s ten minutes after three.
It’s ten past three.
It’s ten past.