پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع فلان ساعت است

getty_Money-economy

مکالمه انگلیسی با موضوع فلان ساعت است

The time is on the hour

The time is on the hour

مکالمه انگلیسی با موضوع فلان ساعت است

getty_Money-economy-مکالمه انگلیسی با موضوع فلان ساعت است

It’s three.
It’s three o’clock.
It’s three o’clock sharp.
It’s three o’clock on the dot.
It’s three o’clock on the nose. (informal)
It’s exactly three o’clock.