مکالمه انگلیسی با موضوع فلان ساعت است

مکالمه انگلیسی با موضوع فلان ساعت است

The time is on the hour


The time is on the hour

مکالمه انگلیسی با موضوع فلان ساعت است

getty_Money-economy-مکالمه انگلیسی با موضوع فلان ساعت است

It’s three.
It’s three o’clock.
It’s three o’clock sharp.
It’s three o’clock on the dot.
It’s three o’clock on the nose. (informal)
It’s exactly three o’clock.