پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت چهل دقیقه بعد از فلان ساعت است

packet-watch-chain

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت چهل دقیقه بعد از فلان ساعت است

The time is forty minutes past the hour

The time is forty minutes past the hour

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت چهل دقیقه بعد از فلان ساعت است

packet-watch-chain

It’s three forty.
It’s twenty of four.
It’s twenty to four.
It’s twenty till four.
It’s twenty minutes till four.