مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت چهل دقیقه بعد از فلان ساعت است

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت چهل دقیقه بعد از فلان ساعت است

The time is forty minutes past the hour


The time is forty minutes past the hour

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت چهل دقیقه بعد از فلان ساعت است

packet-watch-chain

It’s three forty.
It’s twenty of four.
It’s twenty to four.
It’s twenty till four.
It’s twenty minutes till four.