پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت چهل و پنج دقیقه بعد از فلان ساعت است

summer-clock-flower

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت چهل و پنج دقیقه بعد از فلان ساعت است

The time is forty-five minutes past the hour

The time is forty-five minutes past the hour

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت چهل و پنج دقیقه بعد از فلان ساعت است

summer-clock-flower-مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت چهل و پنج دقیقه بعد از فلان ساعت است

It’s three forty-five.
It’s quarter to four.
 It’s a quarter of four.
It’s quarter to.
It’s a quarter of.
 It’s a quarter till.
 It’s a quarter till four.