مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت پانزده یا سی دقیقه بعد از فلان ساعت است

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت پانزده یا سی دقیقه بعد از فلان ساعت است

The time is fifteen or thirty minutes past the hour


The time is fifteen or thirty minutes past the hour

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت پانزده یا سی دقیقه بعد از فلان ساعت است

Old-Watch-Time-مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت پانزده یا سی دقیقه بعد از فلان ساعت است

It’s three fifteen.
It’s ten quarter past three.
It’s three thirty.
 It’s half past three.
It’s half past.