پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت پانزده یا سی دقیقه بعد از فلان ساعت است

Old-Watch-Time

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت پانزده یا سی دقیقه بعد از فلان ساعت است

The time is fifteen or thirty minutes past the hour

The time is fifteen or thirty minutes past the hour

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت پانزده یا سی دقیقه بعد از فلان ساعت است

Old-Watch-Time-مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت پانزده یا سی دقیقه بعد از فلان ساعت است

It’s three fifteen.
It’s ten quarter past three.
It’s three thirty.
 It’s half past three.
It’s half past.