پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت تقریبا فلان است

images-Night-flight-watch

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت تقریبا فلان است

The time is approximate

The time is approximate

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت تقریبا فلان است

images-Night-flight-watch-مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت تقریبا فلان است

It’s almost  three.
It’s not quite three.
It’s just after three.