مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت تقریبا فلان است

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت تقریبا فلان است

The time is approximate


The time is approximate

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت تقریبا فلان است

images-Night-flight-watch-مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت تقریبا فلان است

It’s almost  three.
It’s not quite three.
It’s just after three.