پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت 12 است

eight_time_clock

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت 12 است

The time is 12:00 o’clock

The time is 12:00 o’clock

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت 12 است

eight_time_clock-مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت 12 است

 

It’s twelve noon.
Its noon.
It’s twelve midnight.
 It’s midnight.


مکالمه انگلیسی درباره زمان و ساعت