پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع بیان اینکه چطور روزگار را می گذرانید 

breakfast-egg-smile

مکالمه انگلیسی با موضوع بیان اینکه چطور روزگار را می گذرانید

Telling how you have been doing—positive

Telling how you have been doing—positive

مکالمه انگلیسی با موضوع بیان اینکه چطور روزگار را می گذرانید

breakfast-egg-smile

Keeping  busy.
Keeping  myself busy.
Been keeping myself busy.
Keeping out of trouble.
Been keeping out of trouble.
Been up to no good. (informal slang – means getting into trouble)
Been keeping my nose clean. (informal slang)


مطالب مرتبط


:آموزش رایگان گرامر انگلیسی