مکالمه انگلیسی درباره ترک یک فرد (Taking leave of someone)


مکالمه انگلیسی درباره ترک یک فرد

Taking leave of someone

Good running into you. running into you=meeting up with you
Nice running into you.
Nice talking to you.
Take care.
(It was) good to see you.
(It was) nice to see you.
Nice meeting you.
It was a pleasure meeting you. (formal)
It is a pleasure to have met you. (formal)
It’s been a real pleasure.(formal)