پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع ترک یک فرد

couples-trip-leave

مکالمه انگلیسی با موضوع ترک یک فرد

Taking leave of someone

Taking leave of someone

مکالمه انگلیسی با موضوع ترک یک فرد

couples-trip-leave-مکالمه انگلیسی با موضوع ترک یک فرد

Good running into you. running into you=meeting up with you
Nice running into you.
Nice talking to you.
Take care.
(It was) good to see you.
(It was) nice to see you.
Nice meeting you.
It was a pleasure meeting you. (formal)
It is a pleasure to have met you. (formal)
It’s been a real pleasure.(formal)


مطالب مرتبط


آموزش رایگان دستور زبان انگلیسی